Värmebölja

Värmebölja definieras som årets längsta sammanhängande period med en dygnsmedeltemperatur över +20 °C. Denna definition används av SMHI i deras beräkningar av framtida klimatscenarier. Uppgifterna som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Antal dagar på årets längsta värmebölja i Malmö
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Någon tydlig trend avseende värmebölja i Malmö kan inte utläsas av diagrammet för den redovisade 25-årsperioden. I diagrammet redovisas endast den längsta sammanhängande värmeböljeperioden under respektive år. Under samma år kan därför kortare värmeböljor också ha inträffat.
Senast uppdaterad: 2017-05-18
Nyckeltal SE.1.1.6