Graddagar för kylning

Uppgifterna som redovisas här är beräknade utifrån temperaturmätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö.

Graddagar för kylning i Malmö
Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

En svagt minskande trend av antalet graddagar för kylning i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden. Under år 2017 var kylbehovet lågt i Malmö.

Graddagar ger ett mått på hur temperaturen för en viss tidsperiod har avvikit mot den normala temperaturen för en specifik ort. Graddagar för kylning är ett mått som används i energisammanhang för att uppskatta behovet av kylning i bostäder och kontor. Det är skillnaden mellan dygnsmedeltemperaturen och tröskelvärdet 20 °C, summerat över ett helt år.
Senast uppdaterad: 2018-02-06
Nyckeltal SE.1.1.10