Globalstrålning

Uppgifterna på globalstrålning som redovisas här är beräknade utifrån mätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö.

Globalstrålning i Malmö
Färgruta Årsvärde
Färgruta Normalvärde 1961-1990
Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Diagrammet redovisar ackumulerad globalstrålning för hela år. Någon tydlig trend avseende globalstrålningen i Malmö kan inte utläsas av diagrammet för den redovisade perioden.

Globalstrålning är den totala mängden solstrålning som träffar en horisontell yta och är summan av den direkta solstrålningen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet. Den blå referenslinjen visar genomsnittet av globalstrålningen för åren 1961-1990 i Malmö.
Senast uppdaterad: 2018-02-06
Nyckeltal SE.1.1.7