Vatten

Vatten är en förutsättning för allt känt liv på jorden. Människans användande av vatten måste ske på ett förståndigt och ansvarsfullt sätt för att säkra användbarheten för kommande generationer av alla typer av livsformer på planeten.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Delområden

Vattenstatus

DelområdeSE.6.1

Vattenmyndighetens klassning av de vattenförekomster som berör Malmö redovisas här. Även Havs- och vattenmyndighetens klassning av badplatser i Malmö finns sammanställt.

Trend:  1 av 3 nyckeltal har en positiv trend

Utsläpp till vatten

DelområdeSE.6.2

Beräkningar av näringsämnestillförseln till Öresund från olika källor görs årligen och visas här. Även utsläppen av orenat avloppsvatten, antalet oljeutsläpp i Malmös vattenområde samt marint mikroskräp kring Skåne redovisas.

Trend:  6 av 9 nyckeltal har en positiv trend

Växt- och djurarter

DelområdeSE.6.3

Undersökningar av ålgräsängarna i Öresund görs årligen och redovisas här. Medelvikt på skrubbskädda i Öresund som undersökts vart fjärde år visas också. Även antalet organismer och fiskarter i vattendragen kring Malmö har undersökts några gånger och finns sammanställt här.

Trend:  2 av 5 nyckeltal har en positiv trend

Grund- och dricksvatten

DelområdeSE.6.4

Uttaget av grundvatten ur Alnarpsströmmen kartläggs årligen liksom den vattenmängd Malmös invånare och verksamheter förbrukar. Här redovisas de totala mängderna samt för vattenförbrukningen även sektorsuppdelat. Förekomsten av särskilt farliga metaller visas också.

Trend:  2 av 6 nyckeltal har en positiv trend
Senast uppdaterad: 2020-06-30