Kemikalier och miljögifter

Kemikalier ingår i mängder av produkter och material i dagens samhälle. Vissa ämnen är farliga för levande organismer och kan orsaka allergier och sjukdomar samt kan även påverka arvsmassa och störa fortplantning.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Delområden

Miljögifter i avloppsslam

DelområdeSE.8.1

Uppgifter på miljögifter i avloppsslam redovisas årligen i VA SYDs årsrapporter. Några av de mest miljöfarliga ämnena redovisas här.

Trend:  6 av 6 nyckeltal har en positiv trend

Tungmetaller i hamnsediment

DelområdeSE.8.2

Sediment i Malmös hamnbassänger undersöks av Malmö stad. Här redovisas förekomsten av tungmetaller vid dessa provtagningar.

Trend:  3 av 3 nyckeltal har en positiv trend

Förorening med miljöfarliga ämnen

DelområdeSE.8.4

Usläpp av olika typer av föroreningar sker till mark och vatten. Här redovisas uppgifter från Räddningstjänsten Syd, Kustbevakningen samt Malmö stad.

Trend:  1 av 3 nyckeltal har en positiv trend

Förekomst av farliga ämnen

DelområdeSE.8.6

Övergripande statistik avseende kemiska produkter finns i Kemikalieinspektionens produktregister och uppgifter avseende bekämpningsmedelsanvändningen rapporteras till kommunens miljöförvaltning vilka sammanställts och redovisas här.

Trend:  0 av 3 nyckeltal har en positiv trend
Senast uppdaterad: 2020-04-02