Trafik

Transporter utgör en stor del i dagens samhälle. Trafikens olika typer av transportmedel, motorfordon av olika slag, cykel samt även gångtrafik, påverkar klimatet och omgivningen i olika utsträckning genom utsläpp av luftföroreningar, buller och ytanspråk.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Fokusområden

Körsträckor och bilinnehav

Fokusområde SE.4.1 Statistik avseende total körsträcka för Sveriges bilister samt personbilsinnehavet i landet sammanställs av Trafikanalys. Här redovisas uppgifter för Malmö kommun.
Trend: 0 av 2 indikatorer har en positiv trend

Miljöbilar och förnybara bränslen

Fokusområde SE.4.2 Trafikanalys sammanställer årligen uppgifter om personbilar i trafik och nybilsregistrering i Sverige. Här redovisas miljöbilsandelar och även drivmedelsfördelningen i Malmö.
Trend: 3 av 5 indikatorer har en positiv trend3 av 5 indikatorer har en positiv trend

Resvanor och trafikmätningar

Fokusområde SE.4.3 Malmöbornas resvanor undersöks vart femte år och resvanor med olika färdmedel kartläggs. Uppgifter på trafikmängder i Malmö sammanställs årligen och mängden vid ett antal snitt redovisas också här.
Trend: 4 av 5 indikatorer har en positiv trend4 av 5 indikatorer har en positiv trend

Cykling

Fokusområde SE.4.4 Uppgifter på cykelbanors och bilvägars längd i Malmö sammanställs årligen. Även cykeltrafikens utveckling i centrala Malmö jämfört med Malmös befolkningsutveckling redovisas.
Trend: 2 av 2 indikatorer har en positiv trend
Senast uppdaterad: 2018-11-28
Tema SE.4