Buller

Buller är den typ av ljud som känns störande och som man helst vill slippa. Vad som uppfattas som buller är olika från person till person. Buller är den miljöstörning som drabbar flest personer i samhället.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Fokusområden

Trafikbuller

Fokusområde SE.5.1 Statistik baserat på de tre bullerkartläggningar som utförts i Malmö redovisas här. Malmöbornas trafikbullerexponering, ljudmiljön utomhus på förskolor, skolor och gröna områden samt boende som berörs av bullerskyddsåtgärder visas.
Trend: 3 av 5 indikatorer har en positiv trend3 av 5 indikatorer har en positiv trend

Besvär av buller

Fokusområde SE.5.2 Människors upplevda besvär av buller har undersökts genom enkäten "Folkhälsa i Skåne" vid fyra tillfällen sedan år 2000. Här visas statistik avseende besvär av olika ljudföroreningar såsom trafikbuller och annat störande ljud.
Trend: 1 av 4 indikatorer har en positiv trend1 av 4 indikatorer har en positiv trend

Tysta områden

Fokusområde SE.5.3 Kartläggningar av ljudmiljön på ett antal utvalda tysta områden i Malmö har skett vid fyra tillfällen sedan år 1998. Här redovisas ekvivalenta ljudnivåer och maximala ljudnivåer på dessa platser.
Trend: 1 av 4 indikatorer har en positiv trend1 av 4 indikatorer har en positiv trend1 av 4 indikatorer har en positiv trend
Senast uppdaterad: 2018-12-20
Tema SE.5