Utsläpp till vatten

Beräkningar av näringsämnestillförseln till Öresund från olika källor görs årligen och visas här. Även utsläppen av orenat avloppsvatten, antalet oljeutsläpp i Malmös vattenområde samt marint mikroskräp kring Skåne redovisas.

Status: Tillståndet för området är övervägande bra Tillståndet för området är övervägande bra

Nyckeltal

Kväveutsläpp via vattendragen

IndikatorSE.6.2.11

Beräknad uttransport av totalkväve via fyra vattendrag till Öresund.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1999
Senaste värdet: 732 ton2019

Fosforutsläpp via vattendragen

IndikatorSE.6.2.12

Beräknad uttransport av totalfosfor via fyra vattendrag till Öresund.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1999
Senaste värdet: 8,48 ton2019

Kvävehalter i vattendragen

IndikatorSE.6.2.13

3-års rullande medelvärde av totalkväve i fem vattendrag.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2007
Senaste värdet: 26,10 mg/l2018

Fosforhalter i vattendragen

IndikatorSE.6.2.14

3-års rullande medelvärde av totalfosfor i fem vattendrag.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2007
Senaste värdet: 0,50 mg/l2018

Avloppsreningsverkens kväveutsläpp

IndikatorSE.6.2.5

Utsläpp av totalkväve från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 557,3 ton2019

Avloppsreningsverkens fosforutsläpp

IndikatorSE.6.2.6

Utsläpp av totalfosfor från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 15,17 ton2019

Bräddningar

IndikatorSE.6.2.7

Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1995
Senaste värdet: 72743 m³2019

Oljeutsläpp till havet

IndikatorSE.6.2.8

Antal oljeutsläpp inom olika havsområden.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2007
Senaste värdet: 3 stycken2019

Marint mikroskräp

IndikatorSE.6.2.17

Mikroskopiskt skräp runt Skånes kust

Senaste värdet: 0,22 mikroskräp/m³2015
Senast uppdaterad: 2020-06-22
Huvudområden