Förnybar och återvunnen energi

Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik över den totala energin, som genereras lokalt inom kommunens gränser, från förnybara energislag samt energi som återvunnits.

Förnybar och återvunnen energi inom Malmös geografiska område

Förnybar energi Senaste värdet (GWh) Datum

0

Totalt

 2079

2018

1

Avfall förnybart

 882,3

2018

2

Avfall

 494,1

2018

3

Biobränsle

 139,6

2018

4

Spillvärme

 155,9

2018

5

Värmepump

 56,79

2018

6

Vindkraft

 300,0

2018

7

Biogas

 46,99

2018

8

Solvärme

 0,541

2018

9

Solel

 2,273

2018

Datakälla: Vindstat, Vattenfall, Eon, VA SYD, SYSAV, Hagavik, Länsstyrelsen

Kommentar

Den förnybara och återvunna energin som genereras inom Malmös geografiska område uppgick år 2018 till 2 080 GWh. Totalt sett har den inte förändrats så mycket under det senaste årtiondet utan legat omkring 2 200 GWh årligen.

Driftstatistik har hämtats från ett flertal producenter som levererar energi med förnybart ursprung eller återvunnen energi. Statistiken för solvärme och solel är beräknad produktion utifrån beviljade stöd av Länsstyrelsen.

Det råder olika meningar om hur mycket av det brända avfallet som kan anses vara förnybart. Enligt Energimyndigheten har avfallet förnybart ursprung till cirka 85 % avseende vikten och till knappt 60 % avseende energin. För år 2013 och tidigare används 65 % som schablon för hur stor del av det brända avfallet som anses ha förnybart ursprung. Från och med år 2014 mäter SYSAV den fossila andelen i rökgaserna. Men även den del av avfallet som har fossilt ursprung återvinns genom energiåtervinning.

Senast uppdaterad: 2019-11-28