Förnybar andel

Här redovisas hur stor andel den energi, som genereras från förnybara energislag eller som återvunnits inom kommunens gränser, uppgår till, i förhållande till den mängd energi som används inom kommunens geografiska område.

Andel förnybar och återvunnen energi i relation till total användning

Datakälla: SCB, Eon, Sysav, Vattenfall m fl

Kommentar

År 2017 utgjorde den totalt genererade förnybara och återvunna energin 24,9 procent av den totalt använda energin i Malmö. Detta var en större andel jämfört med år 2015 och även avsevärt högre än år 2001 då andelen endast uppgick till 12,3 procent.

År 2017 är det senaste året med tillgänglig statistik över energianvändningen inom Malmös geografiska område. Detta år låg energianvändningen på 6 740 GWh och den producerade energin med förnybart ursprung uppgick till 1 679 GWh.

Beräkningen av andelen förnybar och återvunnen energi i relation till total energianvändning bygger på nyckeltalen 1.2.2 Förnybar och återvunnen energi samt 1.1.2 Energianvändning.

Senast uppdaterad: 2019-05-29