Förnybar energi från sol, vindkraft och biogas

Ett flertal aktörer genererar förnybar energi inom kommunens gränser. Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik avseende sol, vindkraft och biogas.

Förnybar energi inom Malmös geografiska område

Datakälla: Vindstat, Eon, VA SYD, SYSAV, Hagavik, Länsstyrelsen

Kommentar

Energin från förnybara källor uppgick under år 2017 till cirka 416 GWh vilket var den näst högsta noteringen totalt sett och en ökning jämfört med året innan. Under år 2015 genererades mer energi från sol, vind och biogas än något annat år under den redovisade perioden, 435 GWh. År 2008 togs vindkraftsparken på Lillgrund i drift vilket tydligt kan ses i diagrammet. Några större förändringar har inte skett de senaste tio åren utan energimängden från sol, vindkraft och biogas har i princip uppgåt till 400 GWh per år.

Driftstatistik har hämtats från ett flertal producenter av vindkraft och biogas. Statistiken för solvärme och solel är beräknad produktion utifrån beviljade stöd av Länsstyrelsen.

Senast uppdaterad: 2018-09-21