Förnybar energi från sol, vindkraft och biogas

Ett flertal aktörer genererar förnybar energi inom kommunens gränser. Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik avseende sol, vindkraft och biogas.

Förnybar energi inom Malmös geografiska område
Färgruta Vindkraft
Färgruta Biogas
Färgruta Solel
Färgruta Solvärme
Datakälla: Vindstat, Eon, VA SYD, SYSAV, Hagavik, Länsstyrelsen

Kommentar

Energin från förnybara källor uppgick under år 2016 till cirka 366 GWh vilket var en minskning jämfört med året innan. Under år 2015 genererades mer energi från sol, vind och biogas än något annat år under den redovisade perioden. År 2008 togs vindkraftsparken på Lillgrund i drift vilket tydligt kan ses i diagrammet.

Driftstatistik har hämtats från ett flertal producenter av vindkraft och biogas. Statistiken för solvärme och solel är beräknad produktion utifrån beviljade stöd av Länsstyrelsen. Observera att samtliga staplar inte finns med i diagrammet men uppgifterna finns med i tabellen.
Senast uppdaterad: 2017-05-18
Nyckeltal SE.3.2.1