Förnybar och återvunnen energi

Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik över den totala energin, som genereras inom kommunens gränser, från förnybara energislag och energi som återvunnits.

Förnybar och återvunnen energi inom Malmös geografiska område
Färgruta Avfall
Färgruta Vindkraft
Färgruta Biobränsle
Färgruta Spillvärme
Färgruta Biogas
Färgruta Värmepump
Färgruta Solel
Färgruta Solvärme
Datakälla: Vindstat, Vattenfall, Eon, VA SYD, SYSAV, Hagavik, Länsstyrelsen

Kommentar

Den förnybara och återvunna energin som genereras inom Malmös geografiska område uppgick år 2016 till 1 551 GWh. Totalt sett har den inte förändrats så mycket under de senaste nio åren utan legat kring 1 600 GWh.

Vid en jämförelse inom Malmös geografiska område så utgör den totalt genererade förnybara energin nästan 24 procent av den totalt använda energin (nyckeltal 1.1.2 Energianvändning) under år 2015. År 2015 är det senaste året med tillgänglig statistik över energianvändningen i Malmö. Detta år låg energianvändningen på 6 960 GWh och den producerade energin med förnybart ursprung uppgick till 1 638 GWh.

Driftstatistik har hämtats från ett flertal producenter som levererar energi med förnybart ursprung. Statistiken för solvärme och solel är beräknad produktion utifrån beviljade stöd av Länsstyrelsen.

Det råder olika meningar om hur mycket av det brända avfallet som kan anses vara förnybart. Enligt Energimyndigheten har avfallet förnybart ursprung till cirka 85 % avseende vikten och till knappt 60 % avseende energin. Här används 65 % som schablon för hur stor del av det brända avfallet som anses ha förnybart ursprung.
Senast uppdaterad: 2017-05-18
Nyckeltal SE.3.2.2