Förnybara energikällor

Produktionen av energi från förnybara energikällor inom Malmös geografiska område sammanställs och redovisas här. Dessutom finns även uppgifter på återvunnen energi inom Malmös geografiska område.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt
Den förnybara energin från sol, vind och biogas har legat på ungefär samma nivå de senaste nio åren. Tittar man även på den återvunna energin från avfall och annat så är läget detsamma. Den förnybara och återvunna energin har under år 2008-2016 sammanlagt uppgått till omkring 1,6 TWh. Fossilinnehållet i fjärrvärmen som levereras i Malmö är högt jämfört med hur det är i andra kommuner, vilket beror på att bränslemixen till största delen består av avfall och naturgas.

För att nå målet om 100 procent förnybar energi i hela Malmö år 2030 krävs en stor utbyggnad av förnybar energi samt även omhändertagande av energi som idag går till spillo. De senaste åren har den förnybara och återvunna energin i Malmö uppgått till nästan 24 procent av den totalt använda mängden energi i Malmö vilken legat på kring 7 TWh.

Några större förändringar avseende den förnybara energin i Malmö har inte skett den senaste nio åren. Målet om att till 100 procent försörja Malmö med förnybar energi till år 2030 ser därför svårt ut att nå. Sammantaget bedöms därför tillståndet på fokusområdet som dåligt.
Senast uppdaterad: 2018-03-05
Fokusområde SE.3.2