Förnybara energikällor

Produktionen av energi från förnybara energikällor inom Malmös geografiska område sammanställs och redovisas här. Dessutom finns även uppgifter på återvunnen energi inom Malmös geografiska område.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Den förnybara energin från sol, vind och biogas har legat på ungefär samma nivå de senaste tolv åren och årligen uppgått till ungefär 390 GWh. Tittar man även på den återvunna energin från avfall och annat så är läget detsamma. Den förnybara och återvunna energin har, under år 2008-2019, sammanlagt uppgått till omkring 2,2 TWh årligen.

För att nå målet om 100 procent förnybar energi i hela Malmö år 2030 krävs en stor utbyggnad av förnybar energi samt även omhändertagande av energi som idag går till spillo. De senaste åren har den förnybara och återvunna energin i Malmö uppgått till ungefär 32 procent av den totalt använda mängden energi i Malmö vilken legat på kring 7 TWh. Fossilinnehållet i fjärrvärmen som levereras i Malmö är högt jämfört med hur det är i andra kommuner, vilket beror på att bränslemixen till största delen har bestått av naturgas och avfall.

Några större förändringar avseende den förnybara energin i Malmö har inte skett den senaste tio åren. Målet om att till 100 procent försörja Malmö med förnybar energi till år 2030 ser därför svårt ut att nå. Sammantaget bedöms därför tillståndet på fokusområdet "förnybara energikällor" som dåligt.

Senast uppdaterad: 2020-04-06
Huvudområden