Förnybar energi från sol, vindkraft och biogas

Ett flertal aktörer genererar förnybar energi inom kommunens gränser. Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik avseende sol, vindkraft och biogas.

Förnybar energi inom Malmös geografiska område

Förnybar energi Senaste värdet (MWh) Datum

0

Totalt

 349800

2018

1

Vindkraft

 300000

2018

2

Biogas

 46990

2018

3

Solel

 2273

2018

4

Solvärme

 540,7

2018

Datakälla: Vindstat, Eon, VA SYD, SYSAV, Hagavik, Länsstyrelsen

Kommentar

Energin från förnybara källor uppgick under år 2018 till cirka 350 GWh vilket var den näst lägsta noteringen under de senaste tio åren och en minskning jämfört med året innan. Under år 2015 genererades mer energi från sol, vind och biogas än något annat år under den redovisade perioden, 435 GWh.

År 2008 togs vindkraftsparken på Lillgrund i drift vilket tydligt kan ses i diagrammet. Några större förändringar har inte skett de senaste tio åren utan energimängden från sol, vindkraft och biogas har pendlar kring 390 GWh per år.

Driftstatistik har hämtats från ett flertal producenter av vindkraft och biogas. Statistiken för solvärme och solel är beräknad produktion utifrån beviljade stöd av Länsstyrelsen.

Senast uppdaterad: 2019-05-29