Förnybar andel

Här redovisas hur stor andel den energi som genereras lokalt från förnybara energislag eller som återvunnits inom kommunens gränser uppgår till, i förhållande till den mängd energi som används inom kommunens geografiska område.

Andel förnybar och återvunnen energi i relation till total slutanvändning

Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2001

15,1

1

Totalt

2004

23,2

2

Totalt

2010

28,4

3

Totalt

2015

33,8

4

Totalt

2017

32,6

5

Förnybar

2001

10,0

6

Förnybar

2004

15,2

7

Förnybar

2010

19,0

8

Förnybar

2015

22,1

9

Förnybar

2017

23,1

10

Återvunnen

2001

5,0

11

Återvunnen

2004

8,0

12

Återvunnen

2010

9,4

13

Återvunnen

2015

11,7

14

Återvunnen

2017

9,5

Datakälla: SCB, Eon, Sysav, Vattenfall m fl

Kommentar

År 2017 utgjorde den lokalt genererade förnybara och återvunna energin 32,6 procent av den totalt använda energin i Malmö. Detta var en mindre andel jämfört med år 2015 men avsevärt högre än år 2001 då andelen endast uppgick till 15 procent. Minskningen mellan år 2015 och 2017 beror på en minskad återvunnen andel. Den enbart förnybara andelen har däremot ökat från 10 procent åt 2001 till 23,1 procent år 2017.

År 2017 är det senaste året med tillgänglig statistik över energianvändningen inom Malmös geografiska område. Detta år låg energianvändningen på 6 740 GWh och den lokalt producerade energin med förnybart ursprung eller som återvunnits uppgick till 2 200 GWh.

Beräkningen av andelen förnybar och återvunnen energi i relation till total energianvändning bygger på nyckeltalen 1.2.2 Förnybar och återvunnen energi samt 1.1.2 Energianvändning.

Senast uppdaterad: 2019-11-28