Fjärrvärmens fossilinnehåll

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning.

Andel fossilt bränsle i fjärrvärmen i Malmö

Mätområde Datum Värde (%)

Malmö

2012

36

Malmö

2013

38

Malmö

2014

31

Malmö

2015

29

Malmö

2016

38

Malmö

2017

30

Malmö

2018

33

Göteborg

2012

17

Göteborg

2013

18

Göteborg

2014

9

Göteborg

2015

8

Göteborg

2016

18

Göteborg

2017

8

Göteborg

2018

12

Lund

2012

21

Lund

2013

18

Lund

2014

12

Lund

2015

5

Lund

2016

2

Lund

2017

0

Lund

2018

0,3

Stockholm

2012

12

Stockholm

2013

12

Stockholm

2014

11

Stockholm

2015

13

Stockholm

2016

9

Stockholm

2017

10

Stockholm

2018

12

Västerås

2012

24

Västerås

2013

43

Västerås

2014

20

Västerås

2015

9

Västerås

2016

6

Västerås

2017

8

Västerås

2018

7

Datakälla: Energiföretagen Sverige

Kommentar

Det fossila bränslets andel av fjärrvärmen i Malmö ökade under år 2018 och uppgår nu till 33 procent. År 2015 var andelen som lägst under den redovisade perioden vilket var 29 procent. Många andra kommuners fjärrvärmeleverantörer minskar den fossila andelen i större omfattning, såsom Lund, Stockholm och Västerås vilka också redovisas i diagrammet. Detta innebär att Malmö nu har störst andel fossilt bränsle i bränslemixen för fjärrvärmen i de redovisade områdena.

Bränslemixen, det som eldas för att tillföra värme till fjärrvärmesystemet, består i Malmö till stor del av naturgas (33 procent). I Göteborg och Stockholm utgörs 11 respektive 12 procent av fossil eldningsolja medan Västerås bränslemix innehåller 7 procent eldningsolja men även 5 procent torv. I Lund var fjärrvärmen helt fri från fossila bränslen år 2017 medan andelen fossilt uppgick till 0,3 procent år 2018.

Många värmeleverantörer erbjuder numera även förnybar eller miljömärkt fjärrvärme. Här redovisas endast andelen fossila bränslen i den "vanliga" fjärrvärmen.

Senast uppdaterad: 2019-06-24