Förnybar kommunal energi

Stadsfastigheter äger produktionsanläggningar för förnybar energi - solvärmeanläggningar, solcellsanläggningar och vindkraftsanläggningar. Diagrammet baseras på driftsdata från anläggningarna.

Förnybar energi producerad av Malmö stad
Färgruta Solcellsanläggningar
Färgruta Solvärmeanläggningar
Färgruta Vindkraftsanläggningar
Datakälla: Serviceförvaltningen

Kommentar

Den förnybara energin från de kommunala anläggningarna minskade totalt sett med 8,5 procent mellan år 2015 och 2016. Däremot är det en ökning med nästan 300 procent jämfört med år 2014 då det första större vindkraftverket köptes in av Malmö stad. De kommunala solcellsanläggningarna ökade sin produktion under år 2015 medan solvärme- och vindkraftsanläggningarna minskade produktionen av förnybar energi jämfört med året innan. Vindkraftverket i Sundsvall producerade energi under hela år 2015 och 2016 vilket avspeglar sig tydligt i diagrammet.

Variationer i antalet soltimmar har stor betydelse för hur mycket energi som produceras. Många av solvärmeanläggningarna har haft problem med driftstörningar vilket också påverkar produktionen.

Vindkraftsanläggningen i Sundsvall, som Malmö stad köpt in, producerade under år 2014 energi till kommunen endast under december månad. Anläggningen i Malmö som producerade lite energi under år 2009 havererade och ersattes inte av något nytt vindkraftverk, därför finns ingen data för år 2010 och fram till och med år 2013.
Senast uppdaterad: 2017-09-28
Nyckeltal SE.3.3.2