Fossil energi i Malmö stad

Inventering av kommunens användning av fossila bränslen i fordonsflottan, tjänsteresor, el och uppvärmning har gjorts för år 2015-2018 inom projektet Fossilbränslefria kommuner. Andelen fossila bränslen som används inom Malmö stads organisation redovisas här.

Andel fossil energi inom den kommunala organisationen

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Andelen fossil energi som används inom den kommunala organisationen har minskat sedan år 2015 och uppgår år 2017 till 29 %. Det är främst uppvärmningen som förändrats där den fossilfria andelen ökat och den fossila minskat. Målet är att den kommunala organisationen ska vara helt fossilbränslefri år 2020.

Malmö stad köper enbart in ursprungsmärkt el, från exempelvis vattenkraft, vindkraft och solenergi, som alltså producerats utan fossila bränslen. Dessutom äger också kommunen en del anläggningar för elproduktion såsom solceller och vindkraftverk.

När det däremot gäller uppvärmningen av kommunala byggnader härrör ungefär 60 % från fossila bränslen då fjärrvärmen som Malmö stad använder till stor del produceras med fossila bränslen.

För fordonbränsle ses förändring från fossil till fossilfri energianvändningen. För övriga sätt att resa ses dock förändringar mot mer fossil energianvändningen. Beräkningarna av fossilt och fossilfritt inom kategorin övriga resor har ej gjorts på samma sätt under åren vilket kan förklara resultatet. Under kommande år ska beräkningarna för denna kategori ses över och uppdateras.

Senast uppdaterad: 2019-07-05