Fossil energi i Malmö stad

Inventering av kommunens användning av fossila bränslen i fordonsflottan, tjänsteresor, el och uppvärmning har gjorts på samma sätt för år 2015 och 2016 inom projektet Fossilbränslefria kommuner. Andelen fossila bränslen som används inom Malmö stads organisation redovisas här.

Andel fossil energi inom den kommunala organisationen
Färgruta Totalt fossilt
Färgruta Uppvärmning fossil
Färgruta Fordonsbränsle fossilt
Färgruta Övriga resor fossila
Färgruta El fossilfri
Färgruta Uppvärmning fossilfri
Färgruta Fordonsbränsle fossilfritt
Färgruta Övriga resor fossilfria
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Andelen fossila bränslen som används inom den kommunala organisationen har minskat något från år 2015 till 2016 och uppgår det senaste året till drygt 37 %. Det är främst andelen fossilfri uppvärmning som ökat medan den fossila andelen uppvärmning har minskat. Målet är att den kommunala organisationen ska vara helt fossilbränslefri år 2020.

Malmö stad köper enbart in ursprungsmärkt el, från exempelvis vattenkraft, vindkraft och solenergi, som alltså producerats utan fossila bränslen. Dessutom äger också kommunen en del anläggningar för elproduktion såsom solceller och vindkraftverk.

När det däremot gäller uppvärmningen av kommunala byggnader härrör ungefär 60 % från fossila bränslen då fjärrvärmen som Malmö stad använder till stor del produceras med fossila bränslen.

För fordon, inklusive arbetsmaskiner, och övriga sätt att resa ses endast mindre förändringar avseende deras respektive andelar av den fossila och fossilfria energianvändningen. De utgör också totalt sett en liten del av den totala energianvändningen.
Senast uppdaterad: 2018-04-20
Nyckeltal SE.3.3.3