Kommunfastigheternas energianvändning

Statistiken avser total energianvändning, det vill säga summan av el, fjärrvärme, gas och (i de äldre uppgifterna) olja, för de fastigheter som Stadsfastigheter äger/förvaltar. All data är normalårskorrigerad för att energianvändningen mellan olika år oberoende av den aktuella utomhustemperaturen ska kunna jämföras.

Total energianvändning för kommunfastigheterna per kvm

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Under år 2018 minskade energianvändningen återigen. Den totala minskningen uppgår nu till 29,4 % jämfört med den genomsnittliga användningen under år 2001-2005. År 2018 var dock ett extremt varmt år och energianvändningen var låg vilket normalårskorrigeringen inte kompenserat för fullt ut.

Ökningen under år 2010 beror på att det var ett väldigt kallt år som normalårskorrigeringen inte fullt ut har kunnat kompensera för. Ökningen år 2015 beror i sin tur på att år 2014 var ett väldigt varmt år vilket inte heller normalårskorrigeringen kompenserade för tillräckligt mycket och därigenom ledde det till en liten ökning år 2015.

Datan omfattar samtliga fastigheter som Stadsfastigheter förvaltar. Även de som hyrs ut till privata hyresgäster för ej kommunal verksamhet. Olja används inte längre i Stadsfastigheters fastigheter.

Det gröna fältet visar Malmös målnivå, från "Energistrategi för Malmö", att energianvändningen, inom Malmö stads verksamhet, ska minska med minst 30 %, till år 2020, jämfört med genomsnittlig användning år 2001-2005.

Artiklar

Mer om energistatistiken

Dokument

Energistrategi för Malmö

Antagen av Kommunfullmäktige den 17 december 2009.

Senast uppdaterad: 2019-04-30