Kommunala miljöfordon

Andelen kommunala miljöbilar redovisas här dels enligt miljöbilsdefinitionen dels enligt miljöbilsstrategin för Malmö. För nyckeltalet har statistik från VISAB använts.

Total andel kommunala miljöfordon
Färgruta enligt strategi
Färgruta enligt definition
Datakälla: ViSAB

Kommentar

De gröna staplarna anger den andel fordon som kan drivas med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider), vilka är specificerade i Malmös miljöbilsstrategi, medan de blå staplarna inbegriper alla fordon som uppfyller miljöbilsdefinitionen.

Andelen kommunala miljöfordon enligt miljöbilsstrategin ökade under år 2016 från 77,1 till 83,7 %. Målet för år 2016 var att 80 % av samtliga fordon i Malmö stads lätta fordonsflotta skulle vara miljöbilar enligt strategins kriterier, vilket alltså uppnåddes. I Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017-2020 har nya mål satts för år 2018, bland annat att 90 % av fordonen ska drivas med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider), vilket illustreras av det gröna fältet i diagrammet, och för år 2020 är målet satt till 95 %.

Andelen kommunala bilar som uppfyller miljöbilsdefinitionen har ökat sedan år 2007 och andelen uppgår nu till 90,8 %. Målet för år 2018 är att 95 % av samtliga fordon i den lätta fordonsflottan ska vara miljöbilar och år 2020 är målet 100 %, enligt Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017-2020. Det råder dock viss osäkerhet i statistiken före år 2012 då definitionen av miljöbil inte varit densamma genom åren.

Avseende drivmedelsfrågan behöver rutiner för att upphandla och välja förnybara bränslen arbetas fram och implementeras inom organisationen.

Dokument

Miljöbilstrategi för Malmö stad

Antagen av Kommunstyrelsen den 3 maj 2017.
Senast uppdaterad: 2017-10-30
Nyckeltal SE.4.2.5