Kommunala miljöfordon

Andelen kommunala miljöbilar redovisas här enligt miljöbilsstrategin för Malmö. För nyckeltalet har statistik från Malmö Leasing AB använts.

Total andel kommunala miljöfordon

Datakälla: Malmö Leasing AB

Kommentar

Andelen kommunala miljöfordon enligt miljöbilsstrategin ökade under år 2018 från 88,9% till 91,4%. Målet för år 2018 i "Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017–2020" är att 90% av fordonen ska drivas med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider) vilket alltså är uppnått. För år 2020 är målet i strategin att 95% av fordonen ska drivas med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider), vilket åskådliggörs av det gröna strecket i diagrammet.

De lila staplarna anger den andel fordon som kan drivas med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider), vilka är specificerade i Malmös miljöbilsstrategi. De blå staplarna inbegriper alla fordon som uppfyller miljöbilsdefinitionen från år 2013 – 2017. Den statliga miljöbilsdefinitionen togs bort 2017 och ersattes med bonus malus systemet. Det råder också viss osäkerhet i statistiken före år 2012 då definitionen av miljöbil inte varit densamma genom åren.

I strategin för 2017–2020 finns även ett mål för andelen elbilar. Målet för år 2020 är att 15% av det totala antalet miljöbilar ska vara helt eldrivna, vilket åskådliggörs av det gula strecket i diagrammet. Andelen elbilar har ökat från 2,2 % år 2014 till 8,8% år 2018 vilket illustreras genom orange staplar i diagrammet. För att uppnå målet till 2020 behövs laddinfrastrukturen för kommunala fordon byggas ut. För år 2016 är statistiken från februari månad medan övriga år avser den siste december.

Avseende drivmedelsfrågan behöver rutiner för att upphandla och motivation till att välja förnybara bränslen arbetas fram och implementeras inom organisationen.

Dokument

Miljöbilstrategi för Malmö stad

Antagen av Kommunstyrelsen den 3 maj 2017.