Hårdgjord yta

Statistiska Centralbyrån (SCB) tar fram statistik avseende grönstruktur och markanvändning. Malmö stad har under senare år börjat ta fram uppgifter på markanvändning inom kommunen. Här redovisas en sammanställd information.

Andel hårdgjord yta inom tätortsgränsen

Datum Värde (%)

0

2000

45

1

2005

45

2

2010

49

3

2015

57

Datakälla: SCB och Malmö stad

Kommentar

Den hårdgjorda ytan ser ut att öka inom tätorten Malmö men uppgifterna är tyvärr inte helt jämförbara då beräkningssätten varierar något mellan SCB (år 2000-2010) och Malmö stad (år 2015). Exempelvis ingår krontäckningen som en grönyta i kommunens beräkningar även om trädet finns på en hårdgjord yta.

Ingen skillnad i andel hårdgjord yta finns mellan de två första mättillfällena medan andelen ökat något vid det tredje mättillfället. SCB förbättrar metoderna fortlöpande för att höja kvaliteten på statistiken vilket innebär att deras senaste undersökning inte är helt jämförbar med de två tidigare.

Byggnaders tak, parkeringsplatser, gator och vägar, järnvägar, gångvägar, cisterner och dylikt definieras av SCB som hårdgjord yta. Allt inom en tätort som inte betraktas som grönyta är i princip hårdgjord yta.

Klimatförändringarna förväntas innebära ökade nederbördsmängder i Malmö. Hårdgjorda ytor gör att dagvattensystemen belastas hårdare vid ökad nederbörd och att risken för översvämningar därmed ökar. En anpassning till klimatförändringarna bör därför vara att de hårdgjorda ytorna ska minska.

Dokument

SCB Statistiska meddelanden MI 12 SM 1501

Härifrån har de senaste uppgifterna hämtats.

SCB Statistiska meddelanden MI 12 SM 1003

Härifrån har de tidigare uppgifterna hämtats.

Senast uppdaterad: 2019-06-27