Hårdgjord yta

Statistiska Centralbyrån (SCB) tar fram statistik avseende grönstruktur och markanvändning. Uppgifterna är hämtade från deras senaste sammanställning samt en tidigare vilka dock inte är helt jämförbara.

Andel hårdgjord yta inom tätortsgränsen

Datakälla: SCB

Kommentar

Ingen skillnad i andel hårdgjord yta finns mellan de två första mättillfällena medan andelen ökat något vid det senaste mättillfället. Metoderna förbättras fortlöpande för att höja kvaliteten på statistiken vilket innebär att den senaste undersökningen inte är helt jämförbar med de tidigare.

Byggnaders tak, parkeringsplatser, gator och vägar, järnvägar, gångvägar, cisterner och dylikt definieras av SCB som hårdgjord yta. Allt inom en tätort som inte betraktas som grönyta är i princip hårdgjord yta.

Klimatförändringarna förväntas innebära ökade nederbördsmängder i Malmö. Hårdgjorda ytor gör att dagvattensystemen belastas hårdare vid ökad nederbörd och att risken för översvämningar därmed ökar. En anpassning till klimatförändringarna bör därför vara att de hårdgjorda ytorna ska minska.

Dokument

SCB Statistiska meddelanden MI 12 SM 1501

Härifrån har de senaste uppgifterna hämtats.

SCB Statistiska meddelanden MI 12 SM 1003

Härifrån har de tidigare uppgifterna hämtats.

Senast uppdaterad: 2018-04-12