Trafikbuller

Statistik baserat på de två bullerkartläggningar som utförts i Malmö redovisas här. Malmöbornas trafikbullerexponering, ljudmiljön utomhus på förskolor, skolor och gröna områden samt boende som berörs av bullerskyddsåtgärder visas.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt
Antalet personer som inomhus exponeras för trafikbuller över riktvärdena har minskat något mellan år 2007 och 2012 medan de som utsätts för trafikbuller utomhus vid sin bostad har ökat något. Antalet skolor och förskolor med dålig ljudmiljö utomhus har ökat under samma period. Dessutom har samtidigt andelen parker och rekreationsområden med godkänd ljudmiljö minskat i Malmö. De Malmöbor som varit berörda av bullerskyddsåtgärder har varierat mellan 88 och 533 stycken under perioden 2009-2016. Inte något år har antalet som berörs av bullerskyddsåtgärder nått upp till målet på 600 personer per år.

Målen i åtgärdsprogrammet mot buller ser inte ut att kunna uppnås till år 2018. Målen i det tidigare åtgärdsprogrammet uppfylldes tyvärr inte heller under dess programperiod 2009-2013.

Trafikbullerexponeringen uppvisar endast svaga positiva trender. Antalet förskolor och skolor samt grönområden med dålig ljudmiljö utomhus ökar samtidigt som åtgärdsarbetet inte når upp till uppsatta målsättningar. Det samlade tillståndet på fokusområdet bedöms därför som övervägande dåligt.
Senast uppdaterad: 2018-03-13
Fokusområde SE.5.1