Förskolor/skolor med dålig ljudmiljö utomhus

Utifrån de bullerkartläggningar som slutfördes år 2007 och 2012 har det gjorts en bedömning av antalet utomhusmiljöer vid förskolor och grundskolor som inte klarar ljudnivåriktvärdena.

Antal förskolor och grundskolor där bullerriktvärdena inte klaras.
Färgruta Totalt
Färgruta Förskolor
Färgruta Grundskolor
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Antalet förskolor och skolor som inte klarade bullerriktvärdena ökade totalt sett med 15 stycken mellan år 2007 och 2012. Det totala antalet förskolor ökade under samma period från 254 till 328 stycken medan antalet grundskolor ökade från 99 till 106 stycken.

Målet för åtgärdsprogrammet mot buller 2014-2018 är att det vid minst fyra förskolor/skolor ska vidtas åtgärder mot buller. Under år 2014 och 2015 gjordes inga åtgärder på detta område. Målet för åtgärdsprogrammet mot buller 2009-2013 var att vid fem förskolor/skolor skulle åtgärder mot buller vidtagits. Det uppnåddes tyvärr inte då endast två åtgärdades under femårsperioden.

För trafikbuller vid skolgårdar gäller 55 dBA ekvivalentnivå som riktvärde, vilket är detsamma som för uteplatser vid bostäder. Enbart sådana ytor som är att betrakta som lek- och vistelseytor har beaktats vid inventeringen.

Dokument

Härifrån har uppgifter om trafikbullerexponeringen hämtats.
Härifrån har också uppgifter om trafikbullerexponeringen hämtats.
Senast uppdaterad: 2018-03-13
Nyckeltal SE.5.1.5