Bullerskyddsåtgärder

Åtgärder för att skydda Malmöborna mot buller görs inom ramen för åtgärdsprogrammen mot buller. Gatukontoret följer upp åtgärdsprogrammet årligen och uppgifterna nedan är hämtade därifrån.

Antal boende i Malmö berörda av genomförda bullerskyddsåtgärder

Datakälla: Gatukontoret

Kommentar

Under det nuvarande åtgärdsprogrammet, som gäller år 2014-2018, har åtgärder som berör totalt 954 stycken boende genomförts de tre första åren. Under det första åtgärdsprogrammet,vilket gällde år 2009-2013, genomfördes åtgärder som totalt sett berörde 722 stycken boende i Malmö.

Målen för åtgärdsprogrammen mot buller är och har varit att 3000 boende ska vara berörda av gjorda bullerskyddsåtgärder under programperioderna vilka båda omfattar fem år. Detta innebär att fördelat på antalet år så bör åtgärder som berör 600 boende genomföras årligen, vilket illustreras av det gröna fältet i diagrammet ovan.

Dokument

Malmö stads åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Här finns det senaste åtgärdsprogrammet.

Malmö stads åtgärdsprogram mot buller 2009-2013

Här finns det tidigare åtgärdsprogrammet.

Senast uppdaterad: 2018-10-03
Delområden