"Lugna" grönområden

Utifrån de bullerkartläggningar som slutfördes år 2007 och 2012 har det gjorts bedömningar av antalet parker och rekreationsområden som klarar ljudnivåriktvärdena.

Andel parker och rekreationsområden med godkänd ljudmiljö.
Färgruta God ljudmiljö
Färgruta Riktvärde överskrids
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Antalet parker och rekreationsområden med god ljudmiljö har minskat mellan kartläggningstillfällena. I Malmö stads åtgärdsprogram mot buller 2009-2013 är 38 platser identifierade där en god ljudmiljö är särskilt viktig. I Malmö stads åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 har några platser tagits bort och andra tillkommit vilket resulterat i 47 platser. Detta samt att det finns vissa skillnader i hur analysen genomförts innebär att resultaten inte är helt jämförbara.

Målet för åtgärdsprogrammet mot buller 2014-2018 är att minst fem parker eller rekreationsområden ska ha fått bättre ljudmiljö under programperioden. Under år 2014 och 2015 gjordes inga åtgärder på detta område. Målet för åtgärdsprogrammet mot buller 2009-2013 var att vid en park eller rekreationsområde skulle åtgärder mot buller vidtagits. Det uppnådes tyvärr inte då inget område åtgärdades under femårsperioden.

I Malmö har ett fyrtiotal platser identifierats där en god ljudmiljö är särskilt viktig. Utpekade miljöer är parker, kulturmiljöer, rekreationsområden, friluftsområden, koloniområden och kyrkogårdar.

Dokument

Malmö stads åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Härifrån har uppgifter om trafikbullerexponeringen hämtats.

Malmö stads åtgärdsprogram mot buller 2009-2013

Härifrån har också uppgifter om trafikbullerexponeringen hämtats.
Senast uppdaterad: 2018-01-30
Nyckeltal SE.5.1.3