Energianvändning

Statistik sammanställs årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende den totala användningen av energi i Sverige. Här redovisas både den totala energianvändningen och per invånare inom Malmös geografiska område.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Den totala energianvändningen i Malmö minskade mellan år 2016 och 2017 och ligger båda dessa år under 1990 års användning. Den totala energianvändningen har inte förändrats så mycket utan pendlat kring 7000 GWh per år ända sedan 1990-talet. Energianvändningen per person fortsätter att minska i Malmö och år 2017 uppvisade det lägsta värdet, 20,14 MWh/person, under hela den redovisade perioden sedan år 1990. Minskningen sedan år 2004 beror delvis på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Trots att målet om 20 procents minskning per person till år 2020, jämfört med den genomsnittliga användningen år 2001-2005 blev uppnått år 2015 krävs det mycket arbete för att energianvändningen ska fortsätta att minska. För att uppnå det mer långsiktiga målet om ytterligare 20 procents minskning till år 2030 krävs ytterligare åtgärdsarbete samt långsiktiga strategier för energieffektiviseringsarbetet.

Både den totala energianvändningen och energianvändningen per invånare visar positiva trender och målet för år 2020 uppfylldes år 2015. Men Malmös befolkningsökning bidrar i stor utsträckning till den positiva utvecklingen och det är väldigt osäkert om det långsiktiga målet till år 2030 går att uppnå så därmed bedöms tillståndet på fokusområdet "energianvändning" som varken bra eller dåligt.

Senast uppdaterad: 2019-05-14
Huvudområden