Energianvändning per invånare

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor och per invånare
Färgruta Hushåll
Färgruta Transporter
Färgruta Övriga tjänster
Färgruta Industri, byggverksamhet
Färgruta Offentlig verksamhet
Färgruta Jordbruk, skogsbruk, fiske
Datakälla: SCB

Kommentar

Mellan år 2010 och 2015 minskade energianvändningen per invånare med 3 MWh/person. Den uppgår nu till 21,58 MWh/person vilket är under målvärdet för år 2020. Det gröna fältet visar Malmös målnivå, att energianvändningen ska sänkas med minst 20 % per person fram till år 2020, jämfört med genomsnittlig användning under år 2001-2005. Totalt har energianvändningen per invånare i Malmö minskat med 20,4 procent till och med år 2015. Minskningen sedan år 2004 beror mycket på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Malmös målnivå för år 2030 är att energianvändningen ska sänkas med ytterligare 20 % per person fram till år 2030, vilket innebär en energianvändning på 17,35 MWh per person i Malmö.

Inom hushållssektorn har energianvändningen per invånare minskat med en tredjedel sedan år 1990 och transportsektorns energianvändning har minskat med en fjärdedel. Detta innebär att år 2015 är energianvändningen per invånare ungefär lika stor inom kategorierna hushåll och transporter. Kategorin övriga tjänster är den enda sektor där energianvändningen har ökat, med en femtedel under den redovisade perioden. Inom både kategorin industri och byggverksamhet samt offentlig verksamhet har energianvändningen minskat med nästan hälften respektive en tredjedel. Jordbruk, skogsbruk och fiske är den kategori som är minst i Malmö men där har även energianvändningen minskat mest, med hela två tredjedelar.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Artiklar

Information om målvärde

Information om hur målvärdet beräknats

Dokument

Kommunal & regional energistatistik 2015

Här finns mer information om bland annat de olika kategorierna i diagrammet och deras innehåll.

Energistrategi för Malmö

Antagen av Kommunfullmäktige den 17 december 2009.
Senast uppdaterad: 2018-01-15
Nyckeltal SE.3.1.2