Energianvändning per invånare

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor och per invånare

Mätområde Datum Värde (MWh/person)

0

Totalt

1990

29,89

1

Totalt

1995

29,51

2

Totalt

2000

25,95

3

Totalt

2004

26,46

4

Totalt

2010

24,59

5

Totalt

2015

21,58

6

Totalt

2016

20,81

7

Totalt

2017

20,14

8

Hushåll

1990

9,749

9

Hushåll

1995

10,08

10

Hushåll

2000

8,585

11

Hushåll

2004

7,858

12

Hushåll

2010

8,038

13

Hushåll

2015

6,163

14

Hushåll

2016

6,143

15

Hushåll

2017

5,982

16

Industri, byggverksamhet

1990

4,593

17

Industri, byggverksamhet

1995

3,634

18

Industri, byggverksamhet

2000

3,239

19

Industri, byggverksamhet

2004

3,046

20

Industri, byggverksamhet

2010

2,474

21

Industri, byggverksamhet

2015

2,601

22

Industri, byggverksamhet

2016

2,613

23

Industri, byggverksamhet

2017

2,573

24

Jordbruk, skogsbruk, fiske

1990

0,155

25

Jordbruk, skogsbruk, fiske

1995

0,137

26

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2000

0,0666

27

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2004

0,0917

28

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2010

0,109

29

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2015

0,0618

30

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2016

0,0630

31

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2017

0,0629

32

Offentlig verksamhet

1990

3,133

33

Offentlig verksamhet

1995

1,888

34

Offentlig verksamhet

2000

2,204

35

Offentlig verksamhet

2004

2,163

36

Offentlig verksamhet

2010

2,223

37

Offentlig verksamhet

2015

2,050

38

Offentlig verksamhet

2016

1,863

39

Offentlig verksamhet

2017

1,803

40

Transporter

1990

8,529

41

Transporter

1995

8,789

42

Transporter

2000

7,086

43

Transporter

2004

6,807

44

Transporter

2010

6,596

45

Transporter

2015

6,293

46

Transporter

2016

6,032

47

Transporter

2017

5,757

48

Övriga tjänster

1990

3,735

49

Övriga tjänster

1995

4,974

50

Övriga tjänster

2000

4,773

51

Övriga tjänster

2004

6,494

52

Övriga tjänster

2010

5,148

53

Övriga tjänster

2015

4,411

54

Övriga tjänster

2016

4,096

55

Övriga tjänster

2017

3,965

Datakälla: SCB

Kommentar

Under år 2017 minskade energianvändningen per invånare med 0,67 MWh/person och den uppgår nu till 20,14 MWh/person. Målvärdet för år 2020, som är 21,68 MWh/person, uppnåddes redan år 2015. Totalt har energianvändningen per invånare i Malmö minskat med 25,7 procent till och med år 2017. Minskningen sedan år 2004 beror delvis på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Malmös målnivå för år 2030 är att energianvändningen ska sänkas med ytterligare 20 % per person, vilket innebär en energianvändning på 17,35 MWh per person i Malmö. Det gröna fältet visar Malmös målnivå, att energianvändningen ska sänkas med minst 20 % per person fram till år 2020 och sedan med ytterligare 20 % fram till år 2030, jämfört med genomsnittlig användning under år 2001-2005.

På grund av statistiksekretess erhölls för år 2017 varken någon totalsumma avseende energianvändningen eller något värde för sektorn industri och byggverksamhet. Värdet för år 2017 för denna sektor har därför skattats med föregående års värde för att på så sätt få en totalsumma.

Inom hushållssektorn har energianvändningen per invånare minskat med 39 procent sedan år 1990 och transportsektorns energianvändning har minskat med 33 procent. Kategorin övriga tjänster är den enda sektor där energianvändningen har ökat, med 6 procent under den redovisade perioden. Inom både kategorin industri och byggverksamhet samt offentlig verksamhet har energianvändningen minskat med 44 respektive 42 procent. Jordbruk, skogsbruk och fiske är den kategori som är minst i Malmö men där har även energianvändningen minskat mest, med hela 59 procent sedan år 1990.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Artiklar

Information om målvärde

Information om hur målvärdet beräknats

Dokument

Kommunal & regional energistatistik 2017

Här finns mer information om bland annat de olika kategorierna i diagrammet och deras innehåll.

Energistrategi för Malmö

Antagen av Kommunfullmäktige den 17 december 2009.

Senast uppdaterad: 2019-04-10