Gå direkt till sidans innehåll

Matsvinn i kommunalt avfall

Indikator MP. 12.2. 3

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. Statistiken är hämtad från deras uppföljningar av Kretsloppsplan 2021-2030.

Mängden mat som slängs i onödan

Rad-id Datum Värde (kg/person)

0

2017

17,0

1

2018

34,0

2

2019

33,0

3

2020

14,4

4

2021

14,6

5

2022

13,9

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Matsvinnet minskade under år 2022 och uppgick till 13,9 kg/person i Malmö och Burlöv. Målnivån i Kretsloppsplan 2021-2023 är att mängden matsvinn i kommunalt avfall ska minska med 50 procent till år 2030.

Siffrorna för åren 2019 samt 2021-2022 baseras på föregående års siffror med justering av förändrat invånarantal i kommunerna. Plockanalyser är genomförda år 2017, 2018, 2020 och 2022. Plockanalyser är en vedertagen metod för att mäta avfall. Det finns dock en risk i att utfallet vid plockstationerna kan variera mycket mellan gångerna. Detta kan då slå igenom extra mycket i resultatet då endast en liten mängd avfall skalas upp till att gälla alla invånare. Plockanalyserna som gjordes år 2018 och 2022 bedöms inte som representativa. Under hösten 2023 kommer en validering att ske och nya plockanalyser planeras under år 2024.

Alltsedan år 2012 har arbetet med att införa matavfallssortering varit intensivt i Malmö och minskningen av matsvinnet har troligen varit en positiv effekt av denna utsortering. Även den uppmärksamhet matsvinn har fått i media samt i olika kampanjer under senare år har troligen bidragit till minskningen.

Matsvinn är det onödiga matavfallet, det som kunde ha ätits upp om det hade tagits omhand på rätt sätt. Uppföljningen sker genom så kallade plockanalyser av både det utsorterade matavfallet och av restavfallet. Där undersöks hur mycket ätbar mat som kastats bland avfallet.

Senast uppdaterad: 2023-11-20