Gå direkt till sidans innehåll

Arsenik

Nyckeltal SE. 2.1. 9

Arsenik undersöks i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan genom mätkampanjer ungefär vart femte år. Uppmätta halter för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Uppmätta halter av arsenik i taknivå och gatunivå

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Trend:
Försämring Försämring sedan 2008
Senaste värdet:
0,56 ng/m³ (2018)
Utgångsvärde:
0,4 ng/m³ (2008)
Miljökvalitetsnorm (2010):
6 ng/m³

Kommentar

Den uppmätta arsenikhalten under mätkampanjen år 2018 var högre än vid de två tidigare tillfällena år 2008 och 2013. De uppmätta halterna är dock mycket låga i förhållande till miljökvalitetsnormen så haltskillnaderna får därmed anses som försumbara ur hälsosynpunkt.

Arsenik finns naturligt i berggrunden och finns därmed också i vissa malmer. Därför har metallindustrin traditionellt sett varit en stor källa till arsenik i utomhusluften. Reningsinsatser som genomförts inom metallindustrin har inneburit att den största källan idag är intransport från andra länder. Bakgrundshalten av arsenik är därigenom högre i södra än i norra Sverige på grund av intransporten från Europa.

Arsenik i omgivningsluften kan orsaka lungcancer men halterna som finns i Sverige idag bedöms inte utgöra något hot mot människors hälsa.

I rapporten Luften i Malmö 2019 finns ytterligare information om senaste mätkampanjen medan rapporten Mätning av tungmetaller och PAH i utomhusluften 2013 innehåller mer detaljerad information om den föregående mätkampanjen. Se även luftrapport 2020 och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2023-11-27