Gå direkt till sidans innehåll

Arsenik

Nyckeltal SE. 2.1. 9

Arsenik undersöks i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan genom mätkampanjer ungefär vart femte år. Uppmätta halter för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Uppmätta halter av arsenik i taknivå och gatunivå

Rad-id Datum Värde (ng/m³)

0

2008

0,40

1

2013

0,24

2

2018

0,56

3

2023

0,21

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Den uppmätta arsenikhalten under mätkampanjen år 2023 var lika låga som vid det tidigare tillfället år 2013. De uppmätta halterna är dock samtliga mycket låga i förhållande till miljökvalitetsnormen så haltskillnaderna får därmed anses som försumbara ur hälsosynpunkt.

Arsenik finns naturligt i berggrunden och finns därmed också i vissa malmer. Därför har metallindustrin traditionellt sett varit en stor källa till arsenik i utomhusluften. Reningsinsatser som genomförts inom metallindustrin har inneburit att den största källan idag är intransport från andra länder. Bakgrundshalten av arsenik är därigenom högre i södra än i norra Sverige på grund av intransporten från Europa.

Arsenik i omgivningsluften kan orsaka lungcancer men halterna som finns i Sverige idag bedöms inte utgöra något hot mot människors hälsa.

Senast uppdaterad: 2024-06-07