Gå direkt till sidans innehåll

Bensen

Nyckeltal SE. 2.1. 6

Bensenhalter mäts kontinuerligt i gatunivå vid Dalaplan i Malmö. Årsmedelhalterna för denna mätplats redovisas i detta nyckeltal. Även några äldre mätningar finns med som jämförelse med dagens situation.

Årsmedelhalter av bensen i gatunivå

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1997
Senaste värdet:
0,4 µg/m³ (2022)
Utgångsvärde:
21,9 µg/m³ (1997)
Miljökvalitetsnorm (2010):
5,0 µg/m³
Miljömålsprecisering (2020):
1,0 µg/m³

Kommentar

Årsmedelhalterna av bensen i gatunivå har varierat mellan 0,3 och 0,7 µg/m³ under den senaste fem åren vid mätplatsen på Dalaplan. Halterna är idag under 10 % av gällande miljökvalitetsnorm och lägre än preciseringen för det nationella miljömålet som är satt till 1 µg/m³. Det finns en tydlig minskade trend, vilket orsakas av allt bättre fordon med lägre eller inga utsläpp av olika kolväten, där bensen är ett av kolvätena.

De tre första mätningarna är gjorda med så kallade passiva provtagare och under vintersäsongen. Provplatsen var då Nobeltorget och miljön för den mätpunkten kan betraktas som jämförbar med den som idag råder vid Dalaplan. Den stora minskningen beror till stor del på att benseninnehållet i bensin har minskat genom reglering i lagstiftningen. Viktiga källor till utsläpp är främst bilavgaser, vedeldning, utsläpp från industrier, arbetsmaskiner och användning av hushållsprodukter.

De flesta kolväten, där bensen är ett, har kända toxiska hälsoeffekter och bensen är även cancerogent och orsakar främst leukemi. Kolväten ger upphov till indirekta skador på växter och material genom att VOC (lättflyktiga organiska ämnen) bidrar till bildning av marknära ozon.

Se rapport och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö. Ytterligare information om miljökvalitetsnormer och de nationella miljömålen finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2023-11-27