Gå direkt till sidans innehåll

Kadmium

Nyckeltal SE. 2.1. 10

Kadmium undersöks i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan genom mätkampanjer ungefär vart femte år. Uppmätta halter för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Uppmätta halter av kadmium i taknivå och gatunivå

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2008
Senaste värdet:
0,1 ng/m³ (2018)
Utgångsvärde:
0,1 ng/m³ (2008)
Miljökvalitetsnorm:
5 ng/m³

Kommentar

Den uppmätta kadmiumhalten under mätkampanjen år 2018 var högre än vid det tidigare tillfället år 2013 och men på samma nivå som det var år 2008. De uppmätta halterna är dock mycket låga i förhållande till miljökvalitetsnormen så haltskillnaderna får därmed anses som försumbara ur hälsosynpunkt.

Utsläpp av kadmium till luft sker främst vid sopförbränning exempelvis då nickel-kadmiumbatterier inte sorteras ut från restavfallet. Även förbränning av fossila bränslen orsakar kadmiumutsläpp.

Det kadmium som sedan faller ned på åkermark tas till viss del upp av grödorna och hamnar därmed i livsmedel för mänsklig konsumtion. Den största exponeringskällan avseende kadmium är idag, för icke-rökare, intag via livsmedel. Kadmium kan orsaka störd njurfunktion och försvagning av skelettet med ökad risk för benbrott.

I rapporten Luften i Malmö 2019 finns ytterligare information om senaste mätkampanjen medan rapporten Mätning av tungmetaller och PAH i utomhusluften 2013 innehåller mer detaljerad information om den föregående mätkampanjen. Se även luftrapport 2020 och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2023-11-27