Gå direkt till sidans innehåll

Nonylfenol

Nyckeltal SE. 8.1. 4

Provtagning av nonylfenol i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Nonylfenol i slam från avloppsreningsverken

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1991
Senaste värdet:
5,1 mg/kg TS (2023)
Utgångsvärde:
161,0 mg/kg TS (1991)

Kommentar

Mängden nonylfenol i avloppsslammet har minskat sedan 1990-talet och för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket har minskningen uppgått till mer än 90 procent. Alltsedan år 2008 har halterna legat på eller strax under 20 mg/kg torrsubstans för båda avloppsreningsverken och de senaste sex åren under 10 mg/kg torrsubstans.

Värdena är medelvärden av nonylfenol i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. För nonylfenol finns inget gränsvärde vid användning av slam för jordbruksändamål.

Nonylfenol är svårnedbrytbart, hormonstörande och lagras i levande varelser. Det är klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. Nonylfenol är förbjudet i vissa användningsområden inom EU.

Senast uppdaterad: 2024-04-02