Gå direkt till sidans innehåll

Kadmium

Nyckeltal SE. 8.1. 3

Provtagning av kadmium i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Kadmium i slam från avloppsreningsverken

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1991
Senaste värdet:
1,08 mg/kg TS (2023)
Utgångsvärde:
2,20 mg/kg TS (1991)
Förslag till gränsvärde 2030:
0,80 mg/kg TS
Gränsvärde:
2,00 mg/kg TS

Kommentar

Mängden kadmium i avloppsslammet har för Klagshamnsverket mer än halverats sedan början av 1990-talet medan halterna vid Sjölundaverket har varierat mer och endast minskat med ungefär en tredjedel sedan 1990-talet. Sedan år 2013 har halterna för Sjölundaverket legat mellan 0,9 och 1,4 mg/kg torrsubstans. Vid Klagshamnsverket har halterna legat kring 1,0 mg/kg torrsubstans alltsedan år 2008.

Värdena är medelvärden av kadmium i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. Gränsvärdet för högsta tillåtna kadmiumhalt i avloppsslam som saluförs eller överlåts för spridning på jordbruksmark klaras vid båda avloppsreningsverken. År 2020-2023 understeg värdet vid Klagshamnsverket det av Naturvårdsverket föreslagna gränsvärdet.

Kadmium samt bly och kvicksilver är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2024-04-03