Gå direkt till sidans innehåll

Kvicksilver

Nyckeltal SE. 8.1. 2

Provtagning av kvicksilver i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Kvicksilver i slam från avloppsreningsverken

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1991
Senaste värdet:
0,67 mg/kg TS (2023)
Utgångsvärde:
1,90 mg/kg TS (1991)
Förslag till gränsvärde 2030:
0,60 mg/kg TS
Gränsvärde:
2,50 mg/kg TS

Kommentar

Mängden kvicksilver i avloppsslammet minskade det senaste året efter att ha ökat de föregående sju åren. Mängderna har mer än halverats sedan 1990-talet för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket. Från år 2003 har halterna vid Sjölundaverket legat mellan 0,94 och 0,54 mg/kg torrsubstans förutom år 2020 till 2022 då den ökade till 1,1-1,2 mg/kg torrsubstans. För Klagshamnsverket har halterna legat under 0,6 mg/kg torrsubstans alltsedan år 2004.

Värdena är medelvärden av kvicksilver i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. Gränsvärdet för högsta tillåtna kvicksilverhalt i avloppsslam som saluförs eller överlåts för spridning på jordbruksmark klaras med god marginal vid båda avloppsreningsverken. Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde år 2030 har även klarats vid Klagshamnsverket de senaste 18 åren. Däremot ligger värdet i slammet från Sjölundaverket strax över den föreslagna gränsen under samma tidsperiod.

Kvicksilver samt bly och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2024-04-05