Gå direkt till sidans innehåll

Zink

Nyckeltal SE. 8.1. 9

Provtagning av zink i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Zink i slam från avloppsreningsverken

Datakälla: VA SYD
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 1991
Senaste värdet:
559 mg/kg TS (2023)
Utgångsvärde:
660 mg/kg TS (1991)
Förslag till gränsvärde 2030:
700 mg/kg TS
Gränsvärde:
800 mg/kg TS

Kommentar

Mängden zink i avloppsslammet har för Klagshamnsverket mer än halverats sedan början av 1990-talet medan halterna vid Sjölundaverket har varierat mer och endast minskat i mindre omfattning sedan 1990-talet. Under hela perioden har halterna för Sjölundaverket varierat mellan 500 och 750 mg/kg torrsubstans. Vid Klagshamnsverket har halterna legat mellan 420 och 630 mg/kg torrsubstans alltsedan år 2000.

Värdena är medelvärden av zink i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. Gränsvärdet för högsta tillåtna zinkhalt i avloppsslam som saluförs eller överlåts för spridning på jordbruksmark klaras vid båda avloppsreningsverken. Större delen av åren understeg värdena även det av Naturvårdsverket föreslagna gränsvärdet.

Zink är en livsnödvändig metall för växter och djur men en för hög zinkhalt i vatten är skadlig för vattenlevande organismer. Zink används i beläggningar som korrosionsskydd för att förlänga livslängden på andra metaller och motverka rost. Zink används också i tillverkningen av mässing. Förbränning av biomassa samt slitage från däck är de två största källorna till zinkutsläpp i Sverige.

Senast uppdaterad: 2024-04-03