Gå direkt till sidans innehåll

Koppar

Nyckeltal SE. 8.1. 7

Provtagning av koppar i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Koppar i slam från avloppsreningsverken

Rad-id Avloppsreningsverket Senaste värdet (mg/kg TS) Datum

0

Klagshamn

 435

2023

1

Sjölunda

 434

2023

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden koppar i avloppsslammet minskar och har för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket mer än halverats sedan 1990-talet. Från år 2001 har halterna vid Sjölundaverket legat under 600 mg/kg torrsubstans och sedan år 2009 har de legat mellan 400 och 490 mg/kg torrsubstans. För Klagshamsverket har halterna från år 2006 legat under 510 mg/kg torrsubstans.

Värdena är medelvärden av koppar i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. Gränsvärdet för högsta tillåtna kopparhalt i avloppsslam som saluförs eller överlåts för spridning på jordbruksmark klaras vid båda avloppsreningsverken. Sedan år 2006 har värdena både vid Klagshamnsverket och Sjölundaverket pendlat kring Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde år 2030.

Koppar är en livsnödvändig metall för människor, djur och växter. Både underskott och överskott av koppar kan ge negativa hälsoeffekter. En hög kopparhalt i vatten är skadligt för vattenlevande organismer. Koppar används exempelvis i dricksvattenledningar men även i båtbottenfärger som ett skydd mot påväxt av alger, musslor och havstulpaner. Det ingår även i bekämpningemedel inom jordbruket och träskyddsmedel.

Senast uppdaterad: 2024-04-03