Gå direkt till sidans innehåll

Kväveutsläpp till Öresund

Kompletterande indikator MP. 11.1. 54

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och uppgifter hämtas från avloppsreningsverkens miljörapporter. Vattendragens näringsämnestransporter uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalkväve i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Utsläppt mängd kväve till Öresund

Rad-id Utsläppstyp Senaste värdet (ton) Datum

0

Totalt

 968

2022

1

Avloppsreningsverk

 590

2022

2

Vattendrag

 378

2022

Datakälla: VA SYD, Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Utsläppen av kväve varierar mycket mellan åren. Störst variation visar utsläppen från vattendragen där uttransporten av näringsämnen i stor utsträckning följer nederbördens variation. Även utsläppen från avloppsreningsverken varierar men ökar även över tid vilket delvis kan hänga samman med en ökande belastning på grund av ökande befolkning.

För mer detaljerad information om kväveutsläppen från Malmös geografiska område se länkar nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-02