Gå direkt till sidans innehåll

Fosforutsläpp till Öresund

Kompletterande indikator MP. 11.1. 55

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och uppgifter hämtas från avloppsreningsverkens miljörapporter. Vattendragens näringsämnestransporter uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalfosfor i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Utsläppt mängd fosfor till Öresund

Rad-id Utsläppstyp Senaste värdet (ton) Datum

0

Totalt

 23,7

2022

1

Avloppsreningsverk

 17,2

2022

2

Vattendrag

 6,5

2022

Datakälla: VA SYD, Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Utsläppen av fosfor varierar mellan åren. Störst variation visar utsläppen från vattendragen där uttransporten av näringsämnen i stor utsträckning följer nederbördens variation. Även utsläppen från avloppsreningsverken varierar men ökar även över tid vilket delvis kan hänga samman med en ökande belastning på grund av ökande befolkning.

För mer detaljerad information om kväveutsläppen från Malmös geografiska område se länkar nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-02