Gå direkt till sidans innehåll

PAH

Nyckeltal SE. 2.1. 13

Benso(a)pyren, som är ett av ämnena i gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH), undersöks i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan genom mätkampanjer ungefär vart femte år. Uppmätta halter för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Uppmätta halter av PAH i taknivå och gatunivå

Rad-id Datum Värde (ng/m³)

0

2008

0,18

1

2013

0,07

2

2018

0,04

3

2023

0,03

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Den uppmätta halten av benso(a)pyren under mätkampanjen år 2023 var lägre än vid de tidigare mätkampanjerna. De uppmätta halterna är dock mycket låga i förhållande till miljökvalitetsnormen så haltskillnaderna får därmed anses som försumbara ur hälsosynpunkt.

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) bildas vi ofullständig förbränning exempelvis vid småskalig vedeldning eller metallproduktion. Trafik, arbetsmaskiner och värmekraftverk ger även upphov till utsläpp av PAH.

PAH är cancerframkallande ämnen och kan bland annat orsaka lungcancer, cancer i urinblåsan och hudcancer. Den viktigaste markören för PAH är benso(a)pyren vilken beräknas stå för hälften av den cancerframkallande effekten av PAH i tätortsluften.

Senast uppdaterad: 2024-06-07