Gå direkt till sidans innehåll

PAH

Nyckeltal SE. 2.1. 13

Benso(a)pyren, som är ett av ämnena i gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH), undersöks i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan genom mätkampanjer ungefär vart femte år. Uppmätta halter för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Uppmätta halter av PAH i taknivå och gatunivå

Rad-id Datum Värde (ng/m³)

0

2008

0,18

1

2013

0,07

2

2018

0,04

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Den uppmätta halten av benso(a)pyren under mätkampanjen år 2018 var tydligt lägre än vid de två tidigare mätkampanjerna år 2008 och 2013. De uppmätta halterna är dock mycket låga i förhållande till miljökvalitetsnormen så haltskillnaderna får därmed anses som försumbara ur hälsosynpunkt.

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) bildas vi ofullständig förbränning exempelvis vid småskalig vedeldning eller metallproduktion. Trafik, arbetsmaskiner och värmekraftverk ger även upphov till utsläpp av PAH.

PAH är cancerframkallande ämnen och kan bland annat orsaka lungcancer, cancer i urinblåsan och hudcancer. Den viktigaste markören för PAH är benso(a)pyren vilken beräknas stå för hälften av den cancerframkallande effekten av PAH i tätortsluften.

I rapporten Luften i Malmö 2019 finns ytterligare information om senaste mätkampanjen medan rapporten Mätning av tungmetaller och PAH i utomhusluften 2013 innehåller mer detaljerad information om den föregående mätkampanjen. Se även luftrapport 2020 och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2023-11-27