Gå direkt till sidans innehåll

Nickel

Nyckeltal SE. 2.1. 11

Nickel undersöks i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan genom mätkampanjer ungefär vart femte år. Uppmätta halter för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Uppmätta halter av nickel i taknivå och gatunivå

Rad-id Datum Värde (ng/m³)

0

2008

2,10

1

2013

1,11

2

2018

1,02

3

2023

1,10

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Den uppmätta nickelhalten under mätkampanjen år 2023 var i nivå med de senaste mätningarna. De uppmätta halterna är mycket låga i förhållande till miljökvalitetsnormen så haltskillnaderna får därmed anses som försumbara ur hälsosynpunkt.

En stor del av det nickel som finns i luften transporteras in till Sverige från andra länder, men en del kommer även från metallindustrin samt förbränning av fossilt bränsle. I likhet med arsenik är bakgrundshalten högre i södra Sverige än i norra på grund av intransporten från Europa.

Nickel i omgivningsluften kan orsaka lungcancer och allergier men dagens halter bedöms inte utgöra något hot mot människors hälsa.

Senast uppdaterad: 2024-06-07