Gå direkt till sidans innehåll

Kvävedioxid

Nyckeltal SE. 2.1. 1

Kvävedioxidhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan och på Bergsgatan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av kvävedioxid i taknivå och gatunivå

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/m³)

0

Rådhuset

1984

35

1

Rådhuset

1985

38

2

Rådhuset

1986

31

3

Rådhuset

1987

32

4

Rådhuset

1988

30

5

Rådhuset

1989

27

6

Rådhuset

1990

21

7

Rådhuset

1991

20

8

Rådhuset

1992

22

9

Rådhuset

1993

26

10

Rådhuset

1994

21

11

Rådhuset

1995

22

12

Rådhuset

1996

25

13

Rådhuset

1997

26

14

Rådhuset

1998

22

15

Rådhuset

1999

24

16

Rådhuset

2000

23

17

Rådhuset

2001

21

18

Rådhuset

2002

20

19

Rådhuset

2003

21

20

Rådhuset

2004

19

21

Rådhuset

2005

21

22

Rådhuset

2006

19

23

Rådhuset

2007

17

24

Rådhuset

2008

17

25

Rådhuset

2009

17

26

Rådhuset

2010

19

27

Rådhuset

2011

18

28

Rådhuset

2012

16

29

Rådhuset

2013

17

30

Rådhuset

2014

15

31

Rådhuset

2015

14

32

Rådhuset

2016

14

33

Rådhuset

2017

12

34

Rådhuset

2018

12

35

Rådhuset

2019

10

36

Rådhuset

2020

9,8

37

Rådhuset

2021

9,4

38

Rådhuset

2022

8,4

39

Dalaplan 5B

2007

28

40

Dalaplan 5B

2008

33

41

Dalaplan 5B

2009

34

42

Dalaplan 5B

2010

33

43

Dalaplan 5B

2011

34

44

Dalaplan 5B

2012

29

45

Dalaplan 5B

2013

32

46

Dalaplan 5B

2014

29

47

Dalaplan 5B

2015

30

48

Dalaplan 5B

2016

27

49

Dalaplan 5B

2017

26

50

Dalaplan 5B

2018

26

51

Dalaplan 5B

2019

22

52

Dalaplan 5B

2020

22

53

Dalaplan 5B

2021

21

54

Dalaplan 5B

2022

19

55

Dalaplan, torget

2006

28

56

Dalaplan, torget

2007

25

57

Dalaplan, torget

2008

29

58

Dalaplan, torget

2009

30

59

Dalaplan, torget

2010

30

60

Dalaplan, torget

2011

29

61

Dalaplan, torget

2012

25

62

Dalaplan, torget

2013

30

63

Dalaplan, torget

2014

24

64

Dalaplan, torget

2015

25

65

Dalaplan, torget

2016

23

66

Dalaplan, torget

2017

22

67

Dalaplan, torget

2018

22

68

Dalaplan, torget

2019

19

69

Dalaplan, torget

2020

18

70

Dalaplan, torget

2021

18

71

Dalaplan, torget

2022

16

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Kvävedioxidhalterna har, sett som årsmedelvärde i taknivå, mer än halverats sedan mitten av 80-talet vid mätplatsen på Rådhuset. Under de senaste åren har halterna i taknivå sjunkit till strax under 10 µg/m³, vilket är 25 % av gällande miljökvalitetsnorm. Detta är också under preciseringen av de nationella miljömålen som för kvävedioxid är satt till 20 µg/m³. Halterna i gatumiljö är kring 20 µg/m³, dvs i nivå med det nationella miljömålet.

Mätningar i taknivå representerar en för befolkningen genomsnittlig exponering, det vill säga en centralt belägen plats som inte är direkt påverkad av närliggande utsläppskällor (så kallad urban bakgrund). Ungefär 80 % av uppmätta kvävedioxidhalter i gatumiljö kommer från lokala källor i Malmö. Mätningar i både gaturum och urban bakgrund visar på en svagt nedåtgående trend i Malmö.

Kväveoxider reducerar exempelvis flimmerhårens aktivitet i andningssystemets luftvägar vilket ökar risken för irritation och sjukdomar då damm, partiklar och bakterier därmed kan uppehålla sig längre tid i lungorna. På natur och miljö ses effekterna av kväveoxider genom försurning av både mark och vatten. Kväveutsläppen bidrar även i viss mån till växthuseffekten.

Se rapport och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö. Ytterligare information om miljökvalitetsnormer och de nationella miljömålen finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2023-11-27