Gå direkt till sidans innehåll

Bly

Nyckeltal SE. 2.1. 12

Bly undersöks i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan genom mätkampanjer ungefär vart femte år. Uppmätta halter för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Uppmätta halter av bly i taknivå och gatunivå

Rad-id Datum Värde (ng/m³)

0

2008

4,3

1

2013

1,9

2

2018

3,43

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Den uppmätta blyhalten under mätkampanjen år 2018 var högre än vid det tidigare tillfället år 2013 men lägre än det var år 2008. De uppmätta halterna är dock mycket låga i förhållande till miljökvalitetsnormen så haltskillnaderna får därmed anses som försumbara ur hälsosynpunkt.

Under de senaste 20 åren har halten bly i omgivningsluften minskat kraftigt på grund av minskad användning av bly i bensinen vilken tidigare var den främsta källan.

Redan vid exponering för mycket låga koncentrationer kan bly ge nervskador. Idag är dock den främsta källan till exponering inte via luft utan via livsmedel, exempelvis kött från vilt som är skjutet med ammunition av bly.

I rapporten Luften i Malmö 2019 finns ytterligare information om senaste mätkampanjen medan rapporten Mätning av tungmetaller och PAH i utomhusluften 2013 innehåller mer detaljerad information om den föregående mätkampanjen. Se även luftrapport 2020 och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2023-11-27