Gå direkt till sidans innehåll

Miljögifter i avloppsslam

Delområde SE. 8. 1

Uppgifter på miljögifter i avloppsslam redovisas årligen i VA SYDs årsrapporter. Några av de mest miljöfarliga ämnena redovisas här.

Mängden tungmetaller har minskat i slammet från avloppsreningsverken sedan 1990-talet. Främst bly har minskat i stor omfattning. Dock finns fortfarande bly, kvicksilver och kadmium i omlopp i dagens samhälle vilket visar sig i avloppsreningsverkens restprodukt. Slammet från båda avloppsreningsverken klarar gällande gränsvärde för bly och kvicksilver med god marginal alltsedan år 2000. Det av Naturvårdsverket föreslagna gränsvärdet, för år 2030, avseende dessa två metaller klaras även vid Klagshamnsverket medan Sjölundaverkets slam ligger över gränsen och ökar. Slammet från båda avloppsreningsverken klarar även gällande gränsvärde för kadmium men även här närmar sig Sjölundaverkets slam under senare år det föreslagna gränsvärdet. Gränsvärdena avser slam som ska tillföras jordbruksmarken. Bly samt kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Miljögifter såsom PAH och PCB har mer än halverats i slammet från avloppsreningsverken sedan 1990-talet medan nonylfenol har minskat i avsevärt större omfattning. Halterna speglar tydligt samhällets användning av ämnena genom tiderna. För dessa ämnen finns inga gränsvärden vid användning av slam för jordbruksändamål. Naturvårdsverket har dock föreslagit ett gränsvärde för år 2030 avseende PCB i slam för spridning på jordbruksmark. Slammet från Klagshamnsverket har klarat denna gräns sedan år 2004 medan slammet från Sjölundaverket har klarat den från år 2017 efter att ha pendlat kring gränsen alltsedan år 2000.

Mängden koppar har mer än halverats i slammet från avloppsreningsverken sedan 1990-talet och silver har minskat i avsevärt större omfattning. Slammet från båda avloppsreningsverken klarar gällande gränsvärde för koppar och de senaste tre åren även det av Naturvårdsverket föreslagna gränsvärdet, för år 2030. För silver finns inget nu gällende gränsvärde men silverhalten i slammet från båda reningsverken har sedan år 2011 legat under förslaget till gränsvärde för år 2030. För zink är även en minskning i slammet från Klagshamns avloppsreningsverk tydlig medan mängden i Sjölundaverkets slam har varierat mer och endast minskat i mindre omfattning sedan 1990-talets början. Förutom tidsseriens första två år så har samtliga halter understigit gällande gränsvärde för zink vid användning av slam för jordbruksändamål. Slammet från Klagshamns avloppsreningsverk har sedan år 1996 även understigit det föreslagna gränsvärdet för år 2030 medan mängden i Sjölundaverkets slam har legat högre och pendlat kring gränsvärdet under ett antal år.

Senast uppdaterad: 2024-04-05