Växt- och djurarter

Undersökningar av ålgräsängarna i Öresund görs årligen och redovisas här. Medelvikt på skrubbskädda i Öresund som undersökts vart fjärde år visas också. Även antalet organismer och fiskarter i vattendragen kring Malmö har undersökts några gånger och finns sammanställt här.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Ålgräsutbredningen visar på positiva trender i Öresund, speciellt vid Klagshamn som är beläget inom Malmö kommuns havsområde. Detta tyder på att ljusklimatet har blivit bättre i vattnet. Skottätheten i ålgräsängarna varierar mycket men visar totalt sett på en liten förbättring. Medelvikten för skrubbskädda fångad i Öresund uppvisar även för platserna inom Malmö kommuns havsområde en positiv trend. Antalet fiskarter i vattendragen minskar medan bottenfaunan i vattendragen uppvisar en förbättring. Ytterligare nyckeltal som beskriver växt- och djurarter i Öresund behövs som underlag för bedömning av tillståndet för detta fokusområde.

Miljömålen i Malmö framhåller att biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas samt att vattentillgångarna ska skyddas. För att kunna uppnå detta behövs information från fler inventeringar sammanställas och kompletteras så att känsliga och utsatta biotoper kan prioriteras i åtgärdsarbetet.

Både ålgräsängarna djuputbredning och skottäthet, skrubbskäddans medelvikt samt vattendragens bottenfauna uppvisar positiva trender medan fiskfaunan i vattendragen minskar. Då samtidigt nyckeltal saknas avseende andra växt- och djurarter bedöms det samlade tillståndet för fokusområdet "växt- och djurarter" för tillfället därmed som varken bra eller dåligt.

Senast uppdaterad: 2019-08-27
Huvudområden