Gå direkt till sidans innehåll

Turbiditet

Nyckeltal SE. 6.5. 2

Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts turbiditeten (grumligheten) sex gånger per år. Årsmedelvärdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelvärde av uppmätt turbiditet i fem vattendrag

Datakälla: Malmö stad samt Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Kommentar

Turbiditeten har generellt sett varit lägre för samtliga fem vattendrag de senaste åtta åren jämfört med tidigare år. Speciellt under år 2023 var den väldigt låg i samtliga vattendrag. Totalt sett visar turbiditeten på en svag ökning för Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket medan en svagt minskad trend kan ses för Skumparpsdiket. För det större vattendraget Sege å ses ingen större förändring avseende trenden medan en något minskad trend eventuellt kan ses för Risebergabäcken.

Hög turbiditet i Skumparpsdiket och Bunkeflodiket under 90-talet kan delvis förklaras med anläggningsarbeten av Öresundsbroanslutningarna och väg E20 vilket ligger inom deras avrinningsområden. Även under år 2010 och framåt finns det höga nivåer av turbiditet i Bunkeflodiket där en möjlig förklaring är de fortsatta byggnationerna i anslutning till E20 och Hyllie. Alla vattendrag ligger även i anslutning till jordbruksmark varför en påverkan från kringliggande åkermark kan förekomma.

Turbiditet är detsamma som grumlighet och är ett mått på vattnets innehåll av partiklar. Partiklarna kan bestå av lermaterial och organiskt material (humuhflockar, plankton). Om det finns partiklar i vattnet minskar sikten vilket påverkar ljusförhållandena i vattendraget. En låg turbiditet visar på ett rent och klart vatten.

I samband med häftiga regn och snösmältning ökar normalt turbiditeten. Detta överensstämmer med uppmätta värden i vattendragen där turbiditeten generellt är högre under vinter- och vårmånaderna. Uppmätt turbiditet för vattendragen ligger generellt mellan 2,5 och 10 FNU, vilket tyder på ett måttligt till starkt grumligt vatten. Även flera riktigt höga värden (> 25 FNU) har uppmätts i alla vattendrag.

Senast uppdaterad: 2024-05-07