Gå direkt till sidans innehåll

Kvävehalter årsmedel

Kompletterande indikator SE. 6.5. 15

Årsmedelhalter av totalkväve beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.

Årsmedelhalter av totalkväve i fem vattendrag.

Datakälla: Segeåns Vattenråd och Malmö stad

Kommentar

Stora variationer i uppmätta totalkvävehalter kan ses i det redovisade diagrammet. Totalt sett kan dock en svagt minskande trend utläsas sedan år 2006 då samtliga fem vattendrag provtagits. Under de senaste åren har dock halterna varit lite högre i Tygelsjöbäcken. Variationen över åren mellan de uppmätta totalkvävehalterna följer i stor utsträckning nederbördens variation. Generellt har kvävehalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Sege å och Bunkeflodiket under hela provtagningsperioden sedan år 1990.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.

Senast uppdaterad: 2024-05-08